Hui Tarava - Hura Ava Tau Ote'a, Aparima & Music - vader